Emily Kimes toured Walt Disney Animation Studios

Emily Kimes toured Walt Disney Animation Studios